สวัสดี...เบ็ญจมาศ ทองใส Information and Communication Technology for Teachers

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: เบ็ญจมาศ ทองใส
รหัสนักศึกษา: 564189013
วัน-เดือน-ปี เกิด: 14 กุมภาพันธ์ 2537
คติประจำใจ: อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
จบการศึกษาจาก: โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

            Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย